دوچرخه برند اوکی سایز ۲۶

دوچرخه برند اوکی سایز 26

کد ۲۶۱۰۴۵۰

دوچرخه برند اوکی سایز ۲۶

سیستم دنده : ۲۱ دنده

ترمزبندی : ویبرک

رکاب : آلومینیوم

طوقه : آلومینیوم مثلثی سه سانت

قیمت : تماس با بخش فروش