دوچرخه سایز ۲۶ گالانت

کد ۲۶۱۰۷۵۷

دوچرخه سایز ۲۶ گالانت

تنه آهنی

ترمزبندی : ویبرک آلومینیوم

دنده : ۲۱ دنده

دسته دنده : مچی

لاستیک : ۲.۳۵

فرمان دانهیل : کرپی آلومینیوم

طوقه : مثلثی ۳ سانت

کاسه دوشاخ : اورسایز

قیمت : تماس با بخش فروش