دوچرخه مدل پسرانه برند اوکی

دوچرخه پسرانه برند اوکی

کد ۲۴۰۰۴۵۹

دوچرخه مدل پسرانه برند اوکی

سیستم دنده : ۲۱ دنده

ترمزبندی : ویبرک

رکاب آلومینیوم

طوقه : آلومینیوم مثلثی سه سانتی

قیمت : تماس با بخش فروش