دوچرخه مردانه ۲۶ اوکی

دوچرخه مردانه 26 اوکی

نا موجود

کد ۲۶۱۰۳۹۴

دوچرخه مردانه ۲۶ اوکی

سیستم دنده : ۲۱ دنده

ترمزبندی : دیسکی

رکاب : آلومینیوم

طوقه : مثلثی سه سانتی آلومینیوم

قیمت : تماس با بخش فروش