دوچرخه پسرانه سایز ۲۴ گالانت

دوچرخه پسرانه سایز 20 گالانت

کد ۲۴۰۰۷۴۵

دوچرخه پسرانه سایز ۲۴ گالانت

تنه آهنی

ترمزبندی : ویبرک آلومینیومی

دنده : ۲۱ دنده

دسته دنده : مچی

لاستیک : ۲.۳۵

فرمان دانهیل : کرپی آلومینیوم

طوقه : مثلثی ۳ سانت

کاسه دوشاخ : اور سایز

قیمت : تماس با بخش فروش