دوچرخه کوهستان سایز ۲۶ برند اوکی

دوچرخه کوهستان سایز 26 برند اوکی

نا موجود

کد ۲۶۱۰۴۵۱

دوچرخه کوهستان سایز ۲۶ برند اوکی

سیستم دنده : ۲۱ دنده

ترمزبندی : دیسکی

رکاب : آلومینیوم

طوقه : آلومینیوم مثلثی سه سانتی

قیمت : تماس با بخش فروش