دوچرخه کوهستان Ok

دوچرخه کوهستان Ok

کد ۲۶۱۰۴۵۳

دوچرخه کوهستان Ok

سیستم دنده : ۲۱ دنده

برند : اوکی

ترمزبندی : دیسکی

رکاب : آلومینیوم

طوقه : آلومینیوم مثلثی سه سانتی

قیمت : تماس با بخش فروش