دوچرخه ۲۶ مردانه برند اوکی

دوچرخه 26 مردانه برند اوکی

نا موجود

کد ۲۶۱۰۳۹۶

دوچرخه ۲۶ مردانه برند اوکی

سیستم دنده : ۲۱ دنده

ترمزبندی : دیسکی

رکاب : آلومینیوم

طوقه : آلومینیوم مثلثی سه سانتی

قیمت : تماس با بخش فروش